Saturday, August 27, 2011

Isi Kandungan Laporan Projek Pemasaran P5714

ISI KANDUNGAN


KANDUNGAN MUKA SURAT
( rujuk garispanduan P 5714 )


BAB 1 PENGENALAN

1.0 Pendahuluan

1.1 Pengenalan Syarikat

1.1.1 Latar belakang Syarikat

1.1.2 Visi, misi dan objektif

1.1.3 Logo

1.1.4 Struktur Organisasi

1.1.5 Biodata Ahli Lembaga Pengarah

1.2 Pengenalan Produk

1.2.1 Logo

1.2.2 Objektif

1.2.3 Kelebihan Produk Inovasi

1.2.4 Kelemahan Produk Pasaran

BAB 2 PERSEKITARAN PEMASARAN

2.0 Pendahuluan

2.1 Persekitaran Mikro

2.2 Persekitaran Makro

BAB 3 ANALISIS SWOT

3.0 Pendahuluan

3.1 Kekuatan

3.2 Kelemahan

3.3 Peluang

3.4 Ancaman

BAB 4 PEMBANGUNAN PRODUK

4.0 Pendahuluan

4.1 Proses Pembangunan Produk

4.1.1 Penjanaan Idea

4.1.2 Penapisan Idea

4.1.3 Analisis Perniagaan

4.1.4 Pembangunan Produk

4.1.5 Ujian Pasaran

4.1.6 Komersil


BAB 5 STRATEGI CAMPURAN PEMASARAN

5.0 Pendahuluan

5.1 Produk

5.2 Promosi

5.3 Harga

5.4 Saluran Agihan

BAB 6 TINDAKAN DAN KAWALAN

6.0 Pendahuluan

6.1 Tindakan

6.1.1 Jualan

6.1.2 Peruntukan Sumber

6.1.3 Peruntukan Kewangan

6.1.4 Pemantauan Jualan

6.2 Kawalan

6.2.1 Laporan Jualan

6.2.2 Pengukuran Jualan

6.2.3 Analisa Prestasi

6.2.4 Tindakan Penambahbaikan

BAB 7 BELANJAWAN

7.0 Pendahuluan

7.1 Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Bagi Tahun Semasa

7.2 Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Bagi Tahun Pertama

7.3 Proforma Penyata Aliran Wang Tunai Bagi Tahun Kedua

7.4 Penyata Belanjawan Promosi Bagi Tahun 2008/2009

BAB 8 KESIMPULAN